ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia ogólne
»  Zadania Związku i sposoby ich realizacji
»  Członkowie, ich prawa i obowiązki
»  Władze Związku
»  Zgromadzenie Członków Związku
»  Rada Związku
»  Biuro Związku
»  Komisja rewizyjna
»  Sąd koleżeński
»  Majątek Związku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

Komisja rewizyjna

§ 24

  1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Związku oraz do przeprowadzania bieżących kontroli całokształtu działalności Związku, a zwłaszcza jego gospodarki finansowej, a w tym badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem związku.
  2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera przewodniczącego i sekretarza.
  3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 25

  1. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Rady Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądać wyjaśnień.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniu Rady Związku.
  3. Komisja Rewizyjna zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Związku.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity