ZWIĄZEK AKTUALNOŚCI BAZA FIRM NASZE WYROBY KONTAKT LOKALIZACJA
Polski Związek Producentów Kontenerów, 84-300 Lębork, ul. Słupska 18
tel./fax 59 863 43 55, e-mail: zwiazek@pzpk.pl
STATUT
   Statut
»  Postanowienia ogólne
»  Zadania Związku i sposoby ich realizacji
»  Członkowie, ich prawa i obowiązki
»  Władze Związku
»  Zgromadzenie Członków Związku
»  Rada Związku
»  Biuro Związku
»  Komisja rewizyjna
»  Sąd koleżeński
»  Majątek Związku
»  Reprezentacja
»  Postanowienia końcowe
   Związek
»  O nas
»  Statut
»  Kodeks
»  Firmy współpracujące

Sąd koleżeński

§ 26

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech osób, wybranych przez Zgromadzenie.
 2. Kadencja Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.
 3. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
 4. Posiedzenia Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Sądu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka sądu, zawiadamiając o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.
 5. Dla ważności uchwał Sądu wymagana jest co najmniej połowy członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 27

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. wydawanie opinii w sprawie wykluczenia członka Związku,
  2. rozstrzyganie, na wniosek stron i w zakresie związanym z członkostwem w Związku sporów pomiędzy członkami oraz między członkami a Związkiem,
  3. kształtowanie zasad etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej,
  4. prowadzenie mediacji pomiędzy członkami Związku,
  5. wiążąca członków Związku interpretacja Statutu Związku.
 2. Sąd Koleżeński uchwala Regulamin swojej pracy, który podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie.

dalej »

związek   |    aktualności   |    baza firm   |    nasze wyroby   |    kontakt   |    lokalizacja
© 2005 Infocity